Nhà Thờ Kamifukuoka

Giờ Thánh Lễ

Ngày Giờ Ngôn Ngữ Địa Điểm
Chủ Nhật
(Hằng Tuần)
10:00 Tiếng Nhật
 Nhà Thờ Kamifukuoka
Chủ Nhật
(Tuần Thứ 3)
18:00 Tiếng Anh
 Nhà Thờ Kamifukuoka
Chủ Nhật
(Tuần Thứ 4)
14:00 Tiếng Việt
Nhà Thờ Kamifukuoka

※ Thánh lễ lúc 10 giờ sáng ngày thứ 6 hằng tuần sẽ không tổ chức.